oznámení prerokovania návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0075 Klátovského ramena

Dátum

V prílohe nájdete oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách lokality SKUEV0090 Klátovské rameno podľa § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov s vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou, spolu s mapami lokality s vyznačením vybraných parciel, ktoré majú byť do lokality zaradené alebo v ktorých sa navrhuje zmena stupňa a so zoznamom týchto parciel podľa registra „C“ a podľa registra „E“ katastra nehnuteľností.